Làm thế nào để thiết lập Multi Stack Layer Manager trong Altium Designer 19?
Chuỗi video TIPs & TRICKs dành cho người dùng Altium!

Với những dự án mạch nhiều lớp, hi-speed yêu cầu stack up đặc biệt nên cần khá nhiều thời gian để nhập và set up vào Altium Designer. Và việc outputs stack up cũng thật kém. Giờ đây, phiên bản Altium Designer 19 đã có nhiều đổi mới, cho phép thao tác trở nên đơn giản, tiện ích hơn; hơn nữa tính năng Drill pair cũng đã được nâng cấp thật trực quan và đơn giản.

Tìm hiểu thêm về  Altium Designer 19 tại PCB GraphTech website.


==============================================================


HOW TO SET UP MULTI STACK LAYER MANAGER IN ALTIUM DESIGNER 19?

In this episode, our Technical Manager highlights how to set up 01 Multi Stack Layer Manager in Altium Designer 19! Exploring the most special TIPs with the first video in our series Altium Designer TIPs & TRICKs! 

Learn more Altium Designer 19 at PCB GraphTech website.

 
 
trong Altium
Share this post
Lưu trữ
Làm thế nào để sao chép thư viện Altium Vault?
Chuỗi video Altium Designer TIPs & TRICKs - đặc biệt hướng dẫn các thủ thuật dành cho người dùng Altium!