SOLIDWORKS® 2022

Hàng loạt các cải tiến đáng kể giúp bạn đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm từ thiết kế ý tưởng đến sản xuất.

SOLIDWORKS® 2022 - Các tính năng cải tiến trong thiết kế

SOLIDWORKS 2022 - User Experience

SOLIDWORKS 2022 - Trải Nghiệm Người Dùng

SOLIDWORKS® 2022 tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm của bạn với những ứng dụng thú vị như Tìm kiếm lệnh mới trong Thanh phím tắt. Các cải tiến đối với chế độ xem phần, hiển thị hình học tham chiếu, Bộ lựa chọn và thông báo được thiết kế lại sẽ mang lại cho bạn giao diện gọn gàng và hiệu quả hơn.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Parts

SOLIDWORKS 2022 - Các Bộ Phận

Combine the advantages of mesh data with the accuracy of parametric features with enhancements to hybrid part modeling. Create the geometry you want faster with the external threaded stud feature, bi-directional draft, and mirroring about two planes. Enhancements to Structure Systems allow you to generate weldments more rapidly.

Kết hợp các ưu điểm của dữ liệu lưới với độ chính xác của các tính năng tham số và các cải tiến cho mô hình phần lai. Tạo hình học bạn muốn nhanh hơn với tính năng đinh tán có ren bên ngoài, bản nháp hai hướng và phản chiếu về hai mặt phẳng. Các cải tiến đối với Hệ thống kết cấu cho phép bạn tạo ra các mối hàn nhanh hơn.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Assemblies

SOLIDWORKS 2022 - Lắp Ráp

Assembly performance has never been better, and SOLIDWORKS® 2022 introduces simplified approaches to working with lightweight modes. Pattern-driven patterns are enhanced to give you more flexibility. A new Configuration Table enables you to do more with your design without leaving SOLIDWORKS.

Hiệu suất lắp ráp chưa bao giờ tốt hơn, Với phiên bản mới nhất, SOLIDWORKS® 2022 giới thiệu các phương pháp đơn giản nhưng đem lại hiệu quả đến bất ngờ. Các mẫu mô hình được cải tiến để mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn. Bảng cấu hình mới cho phép bạn làm được nhiều việc hơn trên mẫu thiết kế của mình mà không cần rời khỏi môi trường SOLIDWORKS.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Drawings

SOLIDWORKS 2022 - Bản Vẽ

A redesigned Geometric Dimensioning and Tolerancing interface lets you work faster and more intuitively. You can open any drawing in Detailing mode directly from your Large Design Review assembly. Weldment cut lists are now available directly in your Bill of Material.

Giao diện Lập kích thước hình học và Tolerancing được thiết kế lại, cho phép bạn làm việc nhanh hơn và trực quan hơn. Bạn có thể mở trực tiếp bất kỳ bản vẽ nào ở chế độ Detailing từ tổ hợp Large Design Review. Danh sách cắt hàn nay đã có sẵn trực tiếp trong Bill of Material của bạn. 

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Import

SOLIDWORKS 2022 - Import

Open DXF or DWG files into a part sketch and import even the largest STEP files more quickly. Enhanced filtering when importing IFC files allows you to bring in only what you need.

Mở các tệp DXF hoặc DWG vào một phần bản phác thảo và nhập ngay cả các tệp STEP lớn nhất một cách nhanh chóng hơn. Tính năng lọc nâng cao khi nhập tệp IFC cho phép bạn chỉ mang những gì bạn cần.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Graphics

SOLIDWORKS 2022 - Graphics

SOLIDWORKS 2022 takes another step in refining its graphics architecture to make your experience smoother. Redesigned Cosmetic Threads allow you to clearly visualize your design.

SOLIDWORKS 2022 thực hiện một bước nữa trong việc tinh chỉnh kiến trúc đồ họa để giúp trải nghiệm của bạn mượt mà hơn. Chủ đề mỹ phẩm được thiết kế lại cho phép bạn hình dung rõ ràng thiết kế của mình.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Administration

SOLIDWORKS 2022 - Quản Trị

New administrative image options give you more control over deploying and managing SOLIDWORKS® installations. If you're supporting remote users, the new image types will greatly reduce installation times.

Các tùy chọn mới trong quản trị hình ảnh cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc triển khai và quản lý cài đặt SOLIDWORKS®. Nếu bạn đang hỗ trợ người dùng từ xa, các loại hình ảnh mới sẽ giảm đáng kể thời gian cài đặt.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Routing

SOLIDWORKS 2022 - Lộ Trình

SOLIDWORKS® 2022 significantly accelerates the routing of 3D wires, cables, and harnesses in your product so you can evaluate more ideas during the design cycle. Refinements to Bend Radius control help you avoid errors. Create more robust routes when combined with SOLIDWORKS Electrical.

SOLIDWORKS® 2022 tăng tốc đáng kể việc định tuyến dây điện, cáp và dây nịt 3D trong sản phẩm của bạn để bạn có thể đánh giá nhiều ý tưởng hơn trong chu kỳ thiết kế. Các cải tiến để điều khiển Bend Radius giúp bạn tránh các lỗi. Tạo các tuyến đường mạnh mẽ hơn khi kết hợp với SOLIDWORKS Electrical.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Electrical

SOLIDWORKS 2022 - Electrical

Improved performance with large and multi-user Electrical projects will save you time creating, changing, and copying your work. Smart PDF documentation improves the quality of your reports. Enjoy more complete representation and documentation of backshells.

Cải thiện hiệu suất với các dự án Điện lớn và nhiều người dùng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tạo, thay đổi và sao chép công việc của mình. Tài liệu PDF thông minh cải thiện chất lượng báo cáo của bạn. Tận hưởng sự trình bày và tài liệu đầy đủ hơn về vỏ sau.

 
 

3DEXPERIENCE Works - Cloud-Based Sculpting

3DEXPERIENCE Works - Điêu Khắc Trên Nền Tảng Điện Toán Đám Mây

Complement your SOLIDWORKS® with 3D Sculptor -- a cloud-based subdivision (Sub-D) modeling solution that's part of 3DEXPERIENCE® Works. Create organic shapes and complex surfaces intuitively and quickly. Explore designs using natural push-pull interaction and powerful underlying technology that keeps surface quality high.

Bổ sung tính năng 3D Sculptor trong SOLIDWORKS® - giải pháp tạo mô hình phân khu (Sub-D) dựa trên điện toán đám mây, một phần của 3DEXPERIENCE® Works. Tạo hình dạng hữu cơ và bề mặt phức tạp một cách trực quan và nhanh chóng. Khám phá các thiết kế sử dụng tương tác kéo-đẩy tự nhiên và công nghệ cơ bản mạnh mẽ giúp chất lượng bề mặt luôn cao.
 
 


SOLIDWORKS® 2022 - Các Tính Năng Cải Tiến Trong Mô Phỏng

SOLIDWORKS 2022 - Simulation

SOLIDWORKS 2022 - Mô Phỏng

Use the new Linkage Rod connector to represent a wider variety of physical components. Save time preparing your model with enhanced meshing and contact definition. Solve studies faster with parallel processing enhancements and automatic solver selection.

Sử dụng đầu nối Linkage Rod mới để thể hiện nhiều loại thành phần vật lý hơn. Tiết kiệm thời gian chuẩn bị mô hình của bạn với định nghĩa liên hệ và chia lưới nâng cao. Giải quyết các nghiên cứu nhanh hơn với các cải tiến xử lý song song và lựa chọn bộ giải tự động.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Flow Simulation

SOLIDWORKS 2022 - Mô Phỏng Dòng Chảy

Save time loading exactly the results display you want with the new Scene Plot. Locate critical results in your design with the new Merged Plots, which allow you to clearly see differences between studies at a glance.

Tiết kiệm được thời gian tải chính xác kết quả hiển thị mà bạn muốn với Khung cảnh mới. Xác định các kết quả quan trọng trong thiết kế của bạn bằng các Lô mới được Hợp nhất, cho phép bạn thấy rõ sự khác biệt giữa các nghiên cứu trong nháy mắt.

 
 

SOLIDWORKS 2022 - Plastics

SOLIDWORKS 2022 - Nhựa/ Chất Dẻo

Get optimal results faster with the Injection Location Adviser. Expanded runner shapes allow you to create more real-world studies. With enhancements to Symmetry, you can represent multi-cavity molds that solve quicker than ever.
Nhận kết quả tối ưu nhanh hơn với Injection Location Adviser. Hình dạng người chạy được mở rộng cho phép bạn tạo nhiều nghiên cứu trong thế giới thực hơn. Với những cải tiến đối với Tính đối xứng, bạn có thể tạo ra các khuôn đa khoang giải quyết nhanh hơn bao giờ hết.

 
 

3DEXPERIENCE Works - Simulation Without Limits

3DEXPERIENCE Works - Mô Phỏng Không Giới Hạn

Get optimal results faster with the Injection Location Adviser. Expanded runner shapes allow you to create more real-world studies. With enhancements to Symmetry, you can represent multi-cavity molds that solve quicker than ever.
Nhận kết quả tối ưu nhanh hơn với Injection Location Adviser. Hình dạng người chạy được mở rộng cho phép bạn tạo nhiều nghiên cứu trong thế giới thực hơn. Với những cải tiến đối với Tính đối xứng, bạn có thể tạo ra các khuôn đa khoang giải quyết nhanh hơn bao giờ hết.

 
 

SOLIDWORKS® 2022 - Các Tính Năng Cải Tiến Trong Quản Trị Dữ Liệu Thiết Kế

SOLIDWORKS 2022 - PDM

SOLIDWORKS 2022 - PDM

Save time previewing your SOLIDWORKS® files by accessing all eDrawings features from within Windows Explorer. Enhancements to Web2 allow you to view even more 3D formats and data cards directly from a web browser. Improved content readability helps you quickly understand the scope of operations.
Tiết kiệm thời gian xem trước các tệp SOLIDWORKS® của bạn bằng cách truy cập tất cả các tính năng của eDrawings từ bên trong Windows Explorer. Các cải tiến đối với Web2 cho phép bạn xem trực tiếp từ trình duyệt Web các định dạng 3D và thẻ dữ liệu nhiều hơn. Cải thiện khả năng đọc nội dung giúp bạn nhanh chóng hiểu được phạm vi hoạt động.

 
 

 

SOLIDWORKS 2022 - Manage

SOLIDWORKS 2022 - Quản Lý

Share Bill of Material data with external users in an efficient and controlled web link to easily get feedback. Integration with Microsoft Office let you work more effectively with the most common non-CAD documents. A new integration with the SOLIDWORKS® Task Pane means you can do more directly in CAD.

Chia sẻ dữ liệu Bill of Material với người dùng bên ngoài trong một liên kết web hiệu quả và được kiểm soát để dễ dàng nhận được phản hồi. Tích hợp với Microsoft Office cho phép bạn làm việc hiệu quả hơn với các tài liệu không phải CAD phổ biến nhất. Tích hợp mới với Ngăn tác vụ SOLIDWORKS® có nghĩa là bạn có thể làm nhiều việc trực tiếp hơn trong CAD.


 
 

3DEXPERIENCE Works - Cloud Data Management

3DEXPERIENCE Works - Quản Lý Dữ Liệu Trên Nền Tảng Điền Toán Đám Mây

How do you connect your design, engineering, and business teams together? With 3DEXPERIENCE® Works, connecting everyone else to SOLIDWORKS® is just a few clicks away. Improve your collaboration, productivity, and innovation with 3DEXPERIENCE Works – it all starts with cloud-based, hassle-free data management.

Làm cách nào để bạn có thể kết nối các nhóm thiết kế, kỹ thuật và hoạt động kinh doanh của mình lại với nhau? Với 3DEXPERIENCE® Works, việc kết nối mọi người với SOLIDWORKS® chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Cải thiện khả năng cộng tác, năng suất và sự đổi mới của bạn với 3DEXPERIENCE Works - tất cả đều bắt đầu với quản lý dữ liệu dựa trên đám mây, không phức tạp.

 
 

SOLIDWORKS® 2022 - Các Tính Năng Cải Tiến Khác

SOLIDWORKS 2022 - Visualize

Improvements to Animation such as multiple camera tracks, grouping and re-ordering, and camera path give you highly requested capabilities to bring your products to life. With new Instancing, you have more freedom to create and control patterns. Enhance realism with the new Shadow Catcher feature.

 
 


SOLIDWORKS 2022 - Inspection

SOLIDWORKS 2022 - Inspection

Inspection 2022 gives you native support for SOLIDWORKS® Assemblies and Drawings, which drastically improves workflows. API support in the Inspection add-in expands your ability to automate documentation processes.

Inspection  2022 cung cấp cho bạn dữ liệu gốc cho các Bản vẽ và Lắp ráp SOLIDWORKS®, giúp cải thiện đáng kể quy trình làm việc. Hỗ trợ API trong phần bổ trợ Kiểm tra mở rộng khả năng tự động hóa các quy trình tài liệu của bạn.

 
 Bạn mong muốn trải nghiệm ngay SOLIDWORKS 2022 cho việc chuyển đổi ý tưởng thành các sản phẩm hoàn hảo? 

Hãy cho phép PCB GraphTech đồng hành các trải nghiệm cùng bạn.