• Email: info@pcb-graphtech.com.vn
  • |
  • SĐT : 028 6292 1170
  • |
  • PCB GraphTech - Your Solutions Provider

PollEx Suite for PCB Design to Manufacturing Process

Optimum solution for reducing time to market

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết các sản phẩm PollEx của chúng tôi, vui lòng nhấn tại đây

Clarico-Offer Timer

Trình duyệt thiết kế ECAD/ ECAD Design Browser

Viewing ECAD Design Data
PollEx PCB

Để xem xét các thiết kế ECAD

PollEx Logic

Để xem xét thiết kế sơ đồ

PollEx CAM

Để xem xét dữ liệu định dạng Gerber 274D & 274X

PollEx BOM

For importing MS/Excel format BOMs and intelligently reading in ASCII BOMs

PollEx CP (CrossProbe)

Để kiểm tra sự khác biệt giữa PCB, sơ đồ và BOM

PollEx Design Closure 

Để đóng các thiết kế PCB với thiết kế tích hợp và công việc xác nhận.

UPMS

Để thống nhất các phần của quản lý dữ liệu thư viện.

Lĩnh vực Sản xuất/ Manufacturing

Generating Manufacturing Data Files
Mounting Emulator 

Để xác nhận quá trình lắp đặt các thành phần, bộ phận (component)

Mounter-Machine Data Export 

Dành cho việc trích xuất dữ liệu lắp ở định dạng máy phụ thuộc vào máy.

Gerber to PCB 

Để trích xuất dữ liệu thiết kế thông minh từ dữ liệu Gerber / ODB ++

Router Machine JIG Generator 

Để trích xuất dữ liệu JIG máy bộ định tuyến (Router Machine JIG Data)

Block JIG Generator 

Để trích xuất dữ liệu JIG khối (Block JIG Data)

Solder-Pallet Data Extractor

Để trích xuất dữ liệu pallet hàn (soldering pallet data)

Solder-Pallet Data Extractor

Để trích xuất dữ liệu pallet hàn (soldering pallet data)

Solder Quantity Calculator

Để tính toán lượng hàn (solder quantity) từ dữ liệu mạn che mạ kim loại (metal mask data)

hoặc dữ liệu mạng che hàn (solder mask data)

Metal Mask Manager 

Để tạo mạng che mạ kim loại tiêu chuẩn (standard metal masks)

và xác minh quy tắc mạng che (masking rules) 

Xác minh/ Verification

Detecting Manufacturing/ Assembly/ Electrical Defects in PCB Designs
PollEx DFM 

Để phát hiện các lỗi sản xuất trong thiết kế PCB

PollEx DFE

Để phát hiện các sai sót, hư hỏng về điện trong thiết kế PCB

PollEx DFA

Để phát hiện lỗi sản xuất/ lắp ráp trong thiết kế PCB

PollEx Logic DFE

Để phát hiện các sai sót, hư hỏng về điện trong thiết kế sơ đồ.

Xác nhận/ Validation

Board Level SI/PI, Thermal Analysis System
PollEx SI

Để phân tích tính toàn vẹn tín hiệu (SI) cấp độ bảng (board level)

PollEx SI Explorer 

Để phân tích tính toàn vẹn tín hiệu tương tác trước khi thiết kế

PollEx PI

Để phân tích tính toàn vẹn năng lượng cấp độ bảng (board level)

PollEx Thermal 

Để phân tích thuộc nhiệt cấp độ bảng (board level).

Để tìm hiểu thêm các tính năng của PollEx, vui lòng đăng ký link!

Liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm bản dùng thử.