Khám phá các Roles của Collaborative Industry Innovator

Khám phá các Roles của Collaborative Industry Innovator

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cộng tác giữa các lĩnh vực với đầy đủ tính linh hoạt và khả năng truy xuất nguồn gốc để xác định và phát triển các sản phẩm sáng tạo.

Cập nhật gần nhất 18/09/2021
Thời gian hoàn thành 3 giờ 9 phút
Thành viên 2
 • Bài 1: Tổng quan về role Collaborative Industry Innovator
  • Giới thiệu bài học
  • Tổng quan về Role Collaborative Industry Innovator
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 2: Làm việc với những người khác trong không gian cộng tác với 3DSpace
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Tạo và quản lý không gian cộng tác
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 3: Sắp xếp nội dung bằng Bookmark Editor
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Tạo và cấu trúc bookmark root
  • Bắt đầu làm việc với bookmark
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 4: Nắm bắt thông tin với Collaboration for Microsoft
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Cài đặt và làm việc với Collaboration for Microsoft
  • Check-in / Check-out
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 5: Quản lý thời gian của bạn với Collaborative Tasks
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Tạo và quản lý một collaborative task
  • Kéo và thả tài liệu từ 3DDrive
  • Quản lý WeDo
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 6: Thực hiện các quy trình phê duyệt với Route
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Tạo và quản lý một route
  • Bắt đầu làm việc trên một Route
  • Tạo tuyến trình đơn giản Simple Route
  • Tạo mẫu Route template
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 7: Quản lý nội dung vòng đời với Collaborative Lifecycle
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Thay đổi trạng thái trưởng thành và sửa đổi tài liệu
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 8: Đánh giá nội dung với 3D Markup
  • Giới thiệu bài học
  • Xem lại và thêm chú thích bên trong nội dung
  • Tạo vấn đề Issue
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 9: Theo dõi và giải quyết vấn đề với Issue Management
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Tạo và quản lý một vấn đề
  • Cách tạo Issue Template
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 10: Khám phá thêm các ứng dụng với Role Collaborative Industry Innovator
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu trước khi bắt đầu
  • Nhập cấu trúc sản phẩm với 3DPlay
  • Quản lý tài liệu với Manage documents
  • Tạo và quản lý vấn đề với Issue 3D
  • So sánh hai phiên biển thiết kế với Compare
  • Nội dung kết thúc bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp