Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Ngô Minh Hoàng
Cập nhật gần nhất 06/06/2022
Thời gian hoàn thành 1 giờ 2 phút
Thành viên 36
 • Bài 1: Bảng Dashboard điều khiển và quản lý nền tảng truy cập
  • Giới thiệu bài học
  • Truy cập nền tảng quản lý Dashboard
  • Nội dung đúc kết ở bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • BÀI 2: Cấu hình cho các Roles nền tảng 3DEXPERIENCE
  • Giới thiệu bài học
  • Quản lý trung tâm kiểm soát giao tiếp Communities
  • Quản lý trung tâm kiểm soát dữ liệu Drives
  • Quản lý Trung tâm điều khiển 3DSearch and 6WTags
  • Quản lý Trung tâm kiểm soát không gian cộng tác
  • Quản lý Trung tâm cấu hình không gian cộng tác
  • Nội dung kết thúc ở bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 3: Quản lý các thành viên và Dashboards
  • Giới thiệu bài học
  • Create Custom Role
  • Manage Members
  • Nội dung kết thúc ở bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 4: Thiết lập chính sách pháp lý và Vocabularies Chưa xuất bản
  • Giới thiệu bài học
  • Quản lý Trung tâm cấu hình pháp lý
  • Quản lý Trung tâm cấu hình Vocabularies
  • Nội dung kết thúc ở bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 5: Cài đặt các ứng dụng gốc Native Apps
  • Giới thiệu bài học
  • Thiết lập cấu hình cài đặt các ứng dụng
  • Nội dung kết thúc ở bài học
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp