Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Ngô Minh Hoàng
Cập nhật gần nhất 12/06/2022
Thời gian hoàn thành 29 phút
Thành viên 2
 • Bài 7: Quản lý nội dung vòng đời với Collaborative Lifecycle
  • Thay đổi trạng thái trưởng thành và sửa đổi tài liệu
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp
 • Bài 8: Đánh giá nội dung với 3D Markup
  • Giới thiệu bài học
  • Xem lại và thêm chú thích bên trong nội dung
  • Tạo vấn đề Issue
  • Kiểm tra kiến thức
   10 xp