bài 9 - Làm thế nào để vận hành spectral/spatial trên thiết bị EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!

Bài 9 - Làm thế nào để vận hành spectral/spatial trên thiết bị EMScanner?

Những thiết bị này chụp và hiển thị hình ảnh trực quan của kết quả quét quang phổ và không gian trong vài giây. Điều này cho phép nhóm thiết kế phân tích và so sánh ngay lập tức các lần lặp thiết kế. Các nhà thiết kế PCB có thể quét bất kỳ bảng nào để xác định cả nguồn phát xạ không đổi và theo thời gian trong phạm vi từ 150 kHz đến 8 GHz.

Hãy xem video để tìm hiểu thêm chủ đề này!

Tìm hiểu thêm về Thiết bị EMScanner & Các dịch vụ EMI/EMC tại PCB GraphTech website.

====================================================


HOW TO RUN SPECTRAL/SPATIAL SCAN?

Spectral content at each probe is available. Spatial distribution for every frequency.

These instruments capture and display visual images of spectral and spatial scan results in seconds. This allows the design team to immediately analyze and compare design iterations. PCB designers can scan any board to identify both constant and time-based emission sources in the range of 150 kHz to 8 GHz.

Let's look at video to see what we can learn from this topic!

Learn more EMScanner & EMI/EMC services at PCB GraphTech website.

 
 
trong EMI/EMC
bài 9 - Làm thế nào để vận hành spectral/spatial trên thiết bị EMScanner?
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Ngọc Thanh 2 tháng 12, 2019
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ
bài 8 - Làm thế nào để đo lường hiệu quả của các chất hấp thụ cho SMPS trên EMScanner?
Trở thành kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp với chuỗi video hướng dẫn kiểm định EMI/EMC trên thiết bị EMScanner!